Činnost za rok 2010

Tak jako každoročně, i letos proběhla v lednu Výroční valná hromada. Byl na ní zvolen nový starosta a nový výbor sboru.

Od 10. ledna 2010 pracuje VÝBOR ve složení:

Starosta – Roman Breznický

Velitel – Vladimír Pacolt

Jednatel – Jakub Peřestý

Pokladník – Radomír Kovář

Kronikářka – Jitka Pacoltová

Preventista – Karel Sviták

Kontrolní a revizní rada:     Předseda – Zdeněk Spáčil

                                       Člen – revizor – Petr Toman st.

                                                       Člen – Ladislav Husták

Členové výboru –     Josef Zach st. – správce nové budovy

                                   Stanislav Savara – správce staré budovy

                                   Karel Bartoš

            Výbor se schází každý první pátek v měsíci a schůze jsou přístupny všem členům sboru. V lednu byly sepsány smlouvy o zapůjčení historických hasičských přileb k vystavení v hasičské zbrojnici:

s panem Romanem Breznickým, starostou sboru – 1 kus,

s panem Bohumilem Maňasem, členem sboru – 2 kusy.

            20. března v 15 hodin a 5 minut vyjela zásahová jednotka k rozsáhlému požáru hospodářského stavení na sezónní ustájení zvířat k Hostětínu. V sobotu 27. března jsme prováděli sběr železa a zároveň proběhla brigáda, kdy členové instalovali nový plot kolem staré hasičárny. Stará zbrojnice prošla za několik posledních let úplnou rekonstrukcí a ve středu obce prokoukla.

            V pátek 30. dubna 2010 proběhl v hasičské zbrojnici Den otevřených dveří.

            2. května jsme se zúčastnili slavnostního předání zrekonstruované hasičské zbrojnice v Bojkovicích. V sobotu 8. května jsme se zúčastnili uctění památky padlých ve světových válkách a 65. výročí osvobození obce. V sobotu 22. května proběhla v Krhově okrsková soutěž v požárním sportu. Děti soutěžily ve štafetě dvojic a požárním útoku. Přípravka se umístila na 1. místě a starší žáci na 4. místě. Ženy sestavily 2 družstva. Družstvo "zelené" se umístilo na 3. místě a družstvo "modré" na 2. místě. Družstvo mužů skončilo na 6. místě. Všem patří gratulace!!!

            V sobotu 10. července 2010 za tropického počasí oslavil náš sbor 125. výročí založení. Oslavu zahájila ve 13 hod a 10 minut siréna. Po vyhlášení poplachu se do obce sjely sbory z Bojkovic, Bzové, Komně a Hostětína. Hasiči v dýchacích přístrojích předvedli cvičnou evakuaci základní školy. Zraněné figuranty ošetřily ženy z ČČK v Pitíně. Po cvičení následoval nástup s přivítáním hostů.

Byla předána vyznamenání aktivním členům sboru:

SDH Pitín vyjádřil poděkování a udělil PLAKETU ZA POCHOPENÍ A SPOLUPRÁCI PŘI ZAJIŠŤOVÁNÍ ÚKOLŮ DOBROVOLNÝCH HASIČŮ:

panu MARTINU ZÁLEŠÁKOVI, starostovi obce Pitín

panu Ing. JAROSLAVU ŠAŠINKOVI, předsedovi představenstva ZS Pitín a.s.

panu BOHUSLAVU BERČÍKOVI, dlouholetému členu SDH Pitín

 

Sbor dobrovolných hasičů v Pitíně udělil ČESTNÉ UZNÁNÍ ZA AKTIVNÍ PRÁCI:

Karlu BARTOŠOVI                       Jiřímu MACHÁLKOVI                                    

Michalu BREZNICKÉMU                 Veronice NOCIAROVÉ                 

Romanu BREZNICKÉMU                Karlu SVITÁKOVI            

Filipu JURNÉMU                             Petru TOMANOVI st.                                   

Ondřeji JUŘENOVI                        Petru TOMANOVI ml.                                                 

Radomíru KOVÁŘOVI                   Josefu ZACHOVI st.

Radomíru KRAHULOVI

 

Okresní sdružení hasičů v Uherském Hradišti udělilo ČESTNÉ UZNÁNÍ ZA VELMI DOBROU PRÁCI V DOBROVOLNÉ POŽÁRNÍ OCHRANĚ:

Rostislavu BAJEROVI                   Stanislavu SAVAROVI

Ladislavu HUSTÁKOVI                  Zdeňku SLÁMEČKOVI st.

Stanislavu JANČAŘÍKOVI             Zdeňku SPÁČILOVI

Vladimíru PACOLTOVI                   Petru ŠAŠINKOVI

Jaroslavu SALVETOVI                  Josefu ŠAŠINKOVI

 

 

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Uherské Hradiště udělilo

VĚRNOSTNÍ MEDAILI ZA 10 LET OBĚTAVÉ PRÁCE VE SHČMS:

Radomíru KRAHULOVI

Petru ŠAŠINKOVI

Vladimíru ZEMÁNKOVI

 

 

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Uherské Hradiště udělilo

VĚRNOSTNÍ STUŽKU ZA 20 LET OBĚTAVÉ PRÁCE VE SHČMS:

Romanu BREZNICKÉMU

 

 

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Uherské Hradiště udělilo

VĚRNOSTNÍ STUŽKU ZA 30 LET OBĚTAVÉ PRÁCE VE SHČMS:

Vladimíru PACOLTOVI

Zdeňku SPÁČILOVI

 

 

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Uherské Hradiště udělilo

VĚRNOSTNÍ STUŽKU ZA 40 LET OBĚTAVÉ PRÁCE VE SHČMS:

Ladislavu HUSTÁKOVI

Stanislavu HABÁNÍKOVI

Antonínu KRAHULOVI

Jaroslavu SALVETOVI

Zdeňku SLÁMEČKOVI

Josefu ŠAŠINKOVI

 

 

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Uherské Hradiště udělilo

MEDAILI „ZA PŘÍKLADNOU PRÁCI“ :

Josefu BAŘINOVI

Romanu BREZNICKÉMU

Petru HUSTÁKOVI

Miroslavu KRAHULOVI

Zdeňku SLÁMEČKOVI ml.

 

 

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska udělilo

MEDAILI „ZA ZÁSLUHY“ :

Karlu BARTOŠOVI

Radomíru KOVÁŘOVI

Antonínu KRAHULOVI

Karlu SVITÁKOVI

Petru TOMANOVI st.

Josefu ZACHOVI st.

Od paní plk. Jarmily Čičmancové, ředitelky HZS Zlínského kraje, obdržel náš sbor PLAKETU SV. FLORIÁNA a PAMĚTNÍ LIST ku příležitosti 125.let SDH Pitín.

Bratři z Komně předvedli ukázku cvičení se žebříky. Vystoupili profesionální lezci ze Zlína s ukázkou slaňování. Zároveň přistavili své profesionálně vybavené zásahové vozidlo. Oslavy zakončila tradiční zábava „Posezení u hasičárny" se skupinou TEMPO.

            22. července proběhlo v areálu ZS Pitín a.s. aplikační cvičení, při kterém si zásahová jednotka ověřila funkčnost veškeré hasičské techniky. 31. července jsme v areálu zahrádkářů uspořádali opékání pro děti navštěvující kroužek hasič a všechny ostatní členy našeho sboru.

            15. srpna jsme se zúčastnili oslav 125. výročí založení SDH Komňa a hodové zábavy v Hostětíně. V letních měsících jsme prováděli již tradiční kosení koryta řeky Olšavy přes naši obec.

            16. října slavil v hasičské zbrojnici své 60. narozeniny pan Miroslav Krahula. V sobotu 23. října naši členové prováděli sběr železa.

20.listopadu jsme se zúčastnili Kateřinské zábavy v Bojkovicích.

3.prosince jsme uspořádali pro hasičské děti mikulášskou nadílku v hasičárně.. prosince se za velmi mrazivého počasí konala akce "Rozsvícení pitínského stromečku". Hasiči připravili zabijačkové speciality, grilované klobáse a pivo.

29. prosince se v hasičárně konala tzv. Ukončovačka - malé posezení k ukončení roku s rodinnými příslušníky.

Ke konci roku jsme zaledovali ve sportovním areálu plochu k bruslení.

            Dále každoročně vypomáháme s organizací Branného dne pro děti ze ZŠ a MŠ Pitín a vánočního jarmarku. Děti navštěvující kroužek „hasič“ se účastní pravidelných schůzek, v létě pro ně bylo uspořádáno opékání, na Mikuláše je to „Mikulášská nadílka“ ve zbrojnici. Kroužek vede Katka Breznická, které patří poděkování za výchovu další generace hasičů.             Každoročně se zásahová jednotka účastní různých školení, strojníci se starají o techniku, aby byla kdykoliv připravena k výjezdu. Naši členové se účastní mnoho různých brigád a mají odpracováno nespočetně mnoho brigádnických hodin.

            Poděkování patří všem, kteří se aktivně podílejí na bezproblémovém chodu našeho sboru a hlavně panu Martinu Zálešákovi a celému vedení Obecního úřadu Pitín za podporu a spolupráci v letošním roce. Dále je na místě poděkovat všem sponzorům, kteří nás podporují a hlavně panu Miloslavu Klimešovi, který sponzoroval nové soutěžní dresy žen a panu Ing. Jaroslavu Šašinkovi, předsedovi představenstva ZS Pitín a.s., který vkládá nemalé prostředky do vybavení zásahové jednotky.

Do nového roku přeji za celý výbor vám všem hodně štěstí, zdraví a pohody.

Jitka Pacoltová, kronikářka SDH