Revize komínů

Sdružení revizních techniků komínů Zlínského kraje ve spolupráci s Hasičským
záchranným sborem Zlínského kraje a Krajským úřadem Zlínského kraje, odborem
životního prostředí a zemědělství upozorňuje majitele spotřebičů paliv napojených
na spalinovou cestu o změně právních předpisů týkajících se čistění, kontroly a
revize komínů / spalinové cesty/.

Nařízení vlády č. 91/2010 Sb. ze dne 1.3.2010 - o podmínkách požární bezpečnosti
při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv nabývá účinnosti dnem 1. ledna
2011 a zrušuje vyhlášku č. 111/1981 Sb., o čištění komínů.

V podmínkách požární bezpečnosti výše uvedeného nařízení je mimo jiné uvedeno,
že každý si musí počínat tak, aby při provozu komína a kouřovodu (dále jen
„spalinová cesta“) a spotřebiče paliv nedocházelo ke vniku požáru.

Aby při provozu spalinové cesty a spotřebiče paliv nedocházelo ke vzniku požáru a
úniku spalin od připojených spotřebičů na tuhá, kapalná a plynná paliva musí se
provádět kontroly, čištění a revize spalinové cesty způsobem a ve lhůtách
stanovených tímto nařízením vlády.

Revize spalinové cesty se provádí odborně způsobilou osobou, která je držitelem
živnostenského oprávnění v oboru kominictví, a která je zároveň
- revizním technikem komínů
- nebo specialistou bezpečnosti práce-revizním technikem komínových systémů,
- nově pak revizním technikem spalinových cest

Revize spalinové cesty se provádí:
a) před uvedením spalinové cesty do provozu nebo po každé stavební úpravě
komína,
b) při změně druhu paliva připojeného spotřebiče paliv,
c) před výměnou nebo novou instalací spotřebiče paliv,
d) po komínovém požáru,
e) při vzniku trhlin ve spalinové cestě, jakož i při vzniku podezření na výskyt trhlin
ve spalinové cestě.

O provedené revizi spalinové cesty vydá odborně způsobilá osoba písemnou zprávu
(„Revizní zpráva spalinové cesty“).

Kontrola spalinové cesty se provádí odborně způsobilou osobou, která je držitelem
živnostenského oprávnění v oboru kominictví nejméně 1 x ročně. O provedené
kontrole vydá odborně způsobilá osoba písemnou zprávu („Zpráva o provedení
kontroly spalinové cesty“).
Čistění spalinové cesty se provádí odborně způsobilou osobou, která je držitelem
živnostenského oprávnění v oboru kominictví.

O provedeném čistění spalinové cesty vydá odborně způsobilá osoba písemnou
zprávu („Zpráva o čištění spalinové cesty“).

Oproti stávájící právní úpravě (vyhl. 111/1981 Sb.) je v nařízení vlády dána možnost
provádět čistění spalinové cesty o jmenovitém výkonu do 50 kW svépomocí.
Čištění spotřebiče na pevná paliva do 50 kW svépomocí se provádí podle návodu
výrobce za podmínky, že budou prováděny kontroly spotřebiče odborně způsobilou
osobou, a to nejméně l x ročně.

Upozorňujeme na skutečnost, že pokud právnická osoba nebo podnikající fyzická
osoba (netýká se fyzických osob) provádí čistění spalinové cesty svépomocí musí
vést o provedeném čistění záznamy, které následně předloží odborně způsobilé
osobě při provádění kontroly spalinové cesty.

Čištění spalinové cesty se provádí zejména se zaměřením na odstraňování pevných
usazenin ve spalinové cestě a na lapači jisker a na vybírání pevných znečišťujících
částí nahromaděných v neúčinné výšce komínového průduchu nebo kondenzátů ze
spalinové cesty.

U nepoužívaného komína, který je v ústí zabezpečen proti vnikání dešťové vody a je
v místech připojení spotřebiče paliv řádně označen tabulkou s nápisem „Mimo
provoz“ nebo jiným vhodným způsobem, se kontrola a čištění neprovádí.

Lhůty kontrol a čištění spalinové cesty a spotřebiče paliv


- za sezónní provoz se považuje provoz spalinové cesty pro spotřebič paliv po dobu
nepřesahující v součtu 6 měsíců v kalendářním roce
- při kontrolách a čištění dvakrát ročně se tyto činnosti provádí v přiměřených
časových odstupech, přičemž mezi jednotlivými kontrolami nebo čištěními nesmí
uplynout doba kratší 6 měsíců,
- při kontrolách a čištění třikrát ročně se tyto činnosti provádí v přiměřených časových
odstupech, přičemž mezi jednotlivými kontrolami nebo čištěními nesmí uplynout doba
kratší 4 měsíců

 

Vzor zprávy o provedení kontroly anebo čištění spalinové cesty

 

Z P R Á V A
o provedení kontroly anebo čištění spalinové cesty*)

Číslo zprávy:
Datum vystavení zprávy:
Jméno, popřípadě jména, a příjmení odborně způsobilé osoby/firma:
Číslo osvědčení odborně způsobilé osoby:
IČO odborně způsobilé osoby, podnikatele:
Název a sídlo právnické/podnikající fyzické osoby nebo jméno, popřípadě jména,
příjmení a bydliště fyzické osoby, u které se provádí kontrola anebo čištění spalinové
cesty:
Adresa kontrolovaného objektu:
Datum provedení kontroly anebo čištění spalinové cesty:
Specifikace spalinové cesty, u které byla provedena kontrola anebo čištění:
Zjištěné nedostatky, které byly odstraněny na místě:
Zjištěné nedostatky, které nebyly odstraněny na místě:
Termín odstranění nedostatků:
Podpis a razítko odborně způsobilé osoby
*) Nehodící se škrtněte

 


Obdobná povinnost kontroly spalinových cest a účinnosti spalování již několik let
vyplývá provozovatelů zdrojů znečišťování ovzduší, které jsou využívány pro
podnikatelskou činnost a mají výkon v rozmezí 11-200 kW u kotlů spalujících plynná
a kapalná paliva a výkon 15-200 kW spalující tuhá paliva (zákon č. 86/2002 Sb.,
ochraně ovzduší, v platném znění). Vzhledem ke skutečnosti, že povinnost ze
zákona o ovzduší má periodu 2 roky, lze obě povinnosti sloučit s tím, že kontrola
ověření účinnosti spalování a kontrola spalovacích cest dle § 12 odst. 1 písm.f) zák.
č. 86/2002 Sb. bude nahrazovat revizní správu pro daný rok, ve kterém byla
provedena a v mezidobí si provozovatel zajistí kontrolu dle nařízení vlády č. 91/2010.
Autorizované měření malých zdrojů znečistění ovzduší a kontrolu spalinových cest
ve smyslu zákona.č.86/2002 Sb. v posledním znění provádí odborně způsobilá
osoba, která má autorizaci dle § 15 zákona č. 86/2002 Sb. vydanou
Ministerstvem životního prostředí ČR.

Spotřebiče napojené na spalinovou cestu, které nejsou pravidelně
kontrolovány odborně způsobilou osobou kominíkem /revizním technikem komínů/,
nejenže znečisťují ovzduší, ale je nutné si uvědomit, že při spalování nekvalitního
paliva /mokré dřevo, kaly nebo dokonce plasty / dochází k zadehtování spalinové
cesty a následnému vznícení sazí, kdy při teplotě cca 1100 °C je ohrožen majetek a
zdraví spoluobčanů, kdy při netěsnosti nebo pouhé pavučině u plynových spotřebičů
v komínovém průduchu může dojít k úniku spalin do místnosti a následné otravě
osoby, která se v místnosti nachází.

Seznam oprávněných a autorizovaných osob najdete na internetových stránkách
www.kominici.info nebo na stránkách Ministerstva životního prostředí ČR.

Jaroslav Machýček předseda SRTK-Zlínského kraje
Ing. Dana Potěšilová, ředitelka odboru prevence HZS Zlínského kraje